Proces recenzji

<<

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do opublikowania w półroczniku Szkoła - Zawód - Praca

  • Redaktor półrocznika Szkoła - Zawód - Praca decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego artykułu, kierując się zgodnością jego tematu z profilem czasopisma i spełnieniem kryteriów formalnych opisanych w zakładce „Informacje dla autorów”.
  • W dalszej części procedury recenzowania, artykuł zostaje skierowany przez Redaktora do oceny dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  • Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  • Po procesie recenzyjnym Rada Redakcyjna decyduje o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu biorąc pod uwagę ostateczne rekomendacje zawarte w recenzjach.
    W przypadku rekomendacji recenzenta, iż artykuł powinien zostać poprawiony z koniecznością ponownej recenzji, Redaktor kieruje tekst, po uprzednim uwzględnieniu przez autora otrzymanych uwag, do tego samego recenzenta.
  • Artykuły po recenzji będą traktowane jako poufne aż do momentu ich publikacji.
-->
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP