O czasopiśmie

Szkoła - Zawód - Praca to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy.

Uznając aktualność relacji w tym tytule ujętych, postanowiono, za zgodą i przy pełnej akceptacji jego twórcy oraz kierownika wspomnianego seminarium, prof. Tadeusza W. Nowackiego, rozpocząć wydawanie czasopisma, w którym pre­zentowane będą zagadnienia nie tylko z zakresu pedagogiki pracy, ale również wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym po­jemnym tytule.

Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia wyszli z założenia, że w czasach, kiedy takie sformułowania jak społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo informatyczne, społeczeństwo wiedzy czy gospodarka oparta na wiedzy przestają być tylko hasłami, a stają się realnie występującą rzeczywistością, stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dyskusji, wymiany myśli, prezentacji wyników badań empirycznych w zakresie szeroko i wieloaspektowo rozumianego przygotowania do zatrudnienia na współczesnym rynku pracy wydaje się w pełni zasadne. Pragniemy prezentować w nim artykuły i rozprawy naukowe, raporty z badań, recenzje interesujących prac naukowych, ciekawe wdrożenia praktyczne, a także sprawozdania i informacje dokumentujące ważne wydarzenia naukowe. Formuła czasopisma jest cały czas otwarta, dlatego oczekujemy na sugestie, które będą prowadzić do jego doskonalenia.

Odbiorcami zawartych w publikacji opracowań są w założeniu zarówno pracownicy nauki, jak i studenci studiów pedagogicznych, ale także przedstawiciele praktyki edukacyjnej i gospodarczej, zainteresowani problematyką mieszczącą się w relacji Szkoła - Zawód - Praca.

Artykuły prezentowane są w czterech rozdziałach:

  • Artykuły i rozprawy,
  • Raporty z badań,
  • Recenzje,
  • Sprawozdania i informacje.

"Czasopismo "Szkoła – Zawód - Praca" posiada międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego ISSN: 2082-6087, a jego wersję pierwotną stanowi wersja papierowa. Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych dla dyscypliny PEDAGOGIKA ( 40 pkt.) - stosownie z KOMUNIKATEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji  międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Choć od najlepszych dzieli nas jeszcze sporo punktów to - ad augusta per angusta! Dziękujemy wszystkim Osobom, a zwłaszcza Autorom i Wydawnictwu UKW za wkład w rezultaty bieżącej oceny parametrycznej. To nasz zbiorowy sukces!

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Ryszard Gerlach”

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30,
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 308
O platformie:
Copyright 2019 by UKW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP